Obchodné podmienky

 

I. Objednanie tovaru – uzavretie kúpnej zmluvy
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi dodávateľom: C-PRESS, s.r.o., Močiarna 13, 040 17 Košice,  IČO: 46246436, DIČ:2023296231, IČ DPH: SK2023296231, Oddiel: Sro, Vložka č.27993 a odberateľom, pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu a kúpe tovaru objednaného cez e-mail a e-shop. 

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru vzniká odoslaním elektronickej objednávky odberateľom alebo odoslaním mailom. V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje: – identifikačné údaje odberateľa (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa bydliska, e-mailová adresa) – špecifikácia objednaného tovaru (t.j. číslo a názov tovaru a jeho množstvo. – cena a spôsob platby za tovar – miesto dodania tovaru. Uzavretie kúpnej zmluvy bude odberateľovi potvrdené zaslaním stručnej správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke. Zákazník je povinný uhradiť cenu za už poskytnutú službu.

Odoslaním objednávky odberateľ uzaviera kúpnu zmluvu na vybraný tovar a vstupuje tým do zmluvného vzťahu s dodávateľom, ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

II. Odstúpenie odberateľa od zmluvy
Odberateľ môže tovar vrátiť do 7 dní bez udania dôvodu. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho. Náklady na odoslanie tovaru späť dodávateľovi znáša odberateľ. Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla dodávateľa: C-PRESS, s.r.o., Močiarna 13, 040 17 Košice doporučene. Nie na dobierku. Formulár na odstúpenie od zmluvy.

III. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
Dodávateľ posiela tovar odberateľovi prepravnou službou alebo poštou, pričom je zodpovedný za jeho poistenie u prepravcu. Cena poštovného sa mení na základe hmotnosti materiálu a pripočítava sa cena dobierky (ak sa neplatí inak). Cenník prepravy v rámci Slovenskej republiky:
Hmotnosť balíka (kg)  Cena (€)
    0 – 5 kg                         5,-€
  6 – 15 kg                         8,-€
16 – 20 kg                       12,-€
Tovar sa považuje za doručený ak je prevzatý od prepravcu. Tovar je majetkom dodávateľa až kým nie je odberateľom uhradená celá jeho kúpna cena. Odberateľ je povinný objednaný tovar prevziať od prepravcu. Ak ho neprevezme, má dodávateľ právo na úhradu nákladov spojených s vrátením tovaru – úhrada prepravných nákladov. Odberateľ je povinný skontrolovať neporušenosť zásielky – obalu aj obsahu vo vnútri. Ak je zásielka poškodená je odberateľ povinný ihneď reklamovať zásielku u prepravcu prípadne ju neprevziať a spísať s prepravcom zápis. Odberateľ je povinný po otvorení zásielky skontrolovať počet a správnosť dodaného tovaru a porovnať ho s dodacím listom a faktúrou. V prípade nezrovnalostí ihneď to oznámiť dodávateľovi.

IV. Platobné podmienky
Ceny uvedené webstránkach platia pre e-shop nákup a nemusia sa zhodovať s cenamy na našej malopredajni. Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru nasledovným spôsobom: -bezhotovostne, to znamená bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v objednávkovom formulári pred odoslaním tovaru dodávateľom -v hotovosti pri prevzatí tovaru-dobierka. – na faktúru – bezhotovostne po doručení tovaru. V prípade platby na faktúru dodávateľ poskytuje odberateľovi splatnosť faktúry za tovar 10 dní odo dňa vystavenia dokladu. V prípade omeškania úhrady sa odberateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny tovaru za každý deň omeškania. Za deň úhrady sa považuje deň, keď má dodávateľ pripísanu úhradu na svojom účte. Ak Dodávateľ nezaplatí za tovar v stanovenom termíne, ďalší tovar mu bude poslaný iba na dobierku.

V. Zodpovednosť za poškodenie a reklamácie
Reklamáciu musí odberateľ podať písomne a priložiť fotografie pripadne inú dokumentáciu preukazujúcu reklamovanú chybu tovaru. Ak sa reklamácia rieši vrátením tovaru, odberateľ je povinný poslať tovar dodávateľovi kuriérom. Na nový tovar sa vzťahuje záruka dva roky. Pri reklamácii sa záruka na tovar predĺžuje o dobu, ktorá zodpovedá času od nahlásenia reklamácie až po jej vybavenie a to len vtedy ak bola reklamácia opodstatnená a uznaná dodávateľom. Ak sa reklamácia riešila výmenou tovaru alebo jeho súčasti, záruka nového trvá len do doby pokiaľ trvá záruka pôvodného reklamovaného tovaru alebo jeho súčasti. Reklamácia sa nevzťahuje na tovar, ktorý nebol vhodne skladovaný. Reklamáciu vybavuje dodávateľ opravou alebo výmenou tovaru a je v právomoci dodávateľa, ktorý spôsob zvolí. Ak dodávateľ nie je schopný tovar opraviť alebo dodať nový, má odberateľ nárok na vrátenie adekvátnej kúpnej ceny tovaru, podľa toho či odberateľ reklamuje celý tovar alebo len jeho časť/napr. plastové tabule a pod../ Upresnenie záručných podmienok na polepy vozidiel tu.

PRAVIDLÁ ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPORU
Spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.
Orgán dozoru:  Inšpektorát SOI pre Košický kraj      link tu.
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1     Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55,  fax č. 055/622 46 95
e-mail: ke@soi.sk

Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR. Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.
Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.
Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.
Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI. Osobné údaje
Pre rýchle a efektívne fungovanie objednávania a dodávania tovaru spracúva dodávateľ osobné údaje odberateľov, ktoré mu poskytnú v objednávke. Získané osobné údaje dodávateľ nezverejňuje, nesprístupňuje ani neposkytuje tretím osobám a chráni ich pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Odoslaním objednávky odberateľ udeľuje predávajúcemu v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy dodávateľom. Poskytnutie osobných údajov odberateľom je dobrovoľné. Odberateľ má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

VII. Záverečné ustanovenia 
Predávajúci nezodpovedá za výber motívu na tovare kupujúcim. Ak si kupujúci vyberie potlač tovaru vulgárnym, neprípustným príp. zakázaným motívom, predávajúci nie je povinný tovar vyhotoviť a dodať kupujúcemu. V takom prípade predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informuje a vráti mu cenu za tovar, ak už bola predávajúcemu zaplatená. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.7.2016